Všeobecné obchodné podmienky


§ 1 Preambula / výklad pojmov

1. Predložené všeobecné obchodné (dodacie) podmienky platia výlučne pre objednávateľov zo Slovenska. Podmienky objednávateľa, ktoré týmto dodacím podmienkam odporujú alebo sa od nich odlišujú, predávajúci neuzná, iba ak by výslovne písomne súhlasil s ich platnosťou. Dodacie podmienky platia aj vtedy, ak objednávajúci vo vedomí odporujúcich alebo odlišujúcich sa podmienok dodávateľa uskutoční objednávku.

2. "Predávajúci" znamená spoločnosť Components s.r.o., so sídlom Lipová 24, SK 900 23 Viničné, IČO 36 73 61 63, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 61607 / B.
"zmluva" znamená zmluvu o kúpe a predaji tovaru a o dodávke a zaobstaraní služieb,
"tovar, kúpna vec" znamená tovar, ktorý je predmetom obchodu (vrátane častí tovaru a náhradných dielov, dodaných služieb),
"objednávka" znamená objednávku kupujúceho na nákup tovaru,
"cena" znamená cenu tovaru a/alebo poplatok za služby,
"cenová ponuka" znamená cenovú ponuku doručenú kupujúcemu ako odpoveď na dopyt,
"kupujúci" znamená osobu takto uvedenú v objednávke,
"služby" znamenajú služby (ak sú) uvedené v objednávke,
"špecifikácia" zahŕňa akékoľvek projekty, nákresy, dáta alebo iné informácie
"písomná forma" zahrňuje aj prenos faxom a listovú formu, nie však elektronickú poštu.

3. Predložené dodacie podmienky platia pre všetky budúce obchody s objednávateľom.

4. Všetky dojednania, ktoré sa uskutočnia medzi predávajúcim a objednávateľom za účelom realizácie tejto zmluvy, sú písomne podchytené v tejto zmluve. Ústne alebo písomné prísľuby, ktoré sa odlišujú od dodacích podmienok, si pre ichúčinnosť vyžadujú písomný súhlas osôb oprávnených na zastupovanie. Pracovníci a pomocný personál predávajúceho nie sú oprávnení uskutočniť odlišné dojednania a poskytnúť mimoriadne podmienky.

5. Dodacie podmienky platia iba pre podnikateľské subjekty v zmysle Obchodného zákonníka.

6. Ak predávajúci preberie montáž predmetu dodávky, tak potom platia zmluvné dojednania dohodnuté zvlášť v Zmluve o dielo.

§ 2 Uzavretie zmluvy

1. Zmluva je uzavretá, ak predávajúci po obdržaní objednávky, prípadne v lehote určenej objednávateľom, odoslal písomné prehlásenie o prijatí objednávky. V prípade, že do 24 hod. neobdržíte prehlásenie o prijatí objednávky, nebola objednávka zrejme doručená a prosíme o opätovné zaslanie príp. kontaktujte predávajúceho.

2. Ak písomné prehlásenie predávajúceho obsahuje rozšírenia, obmedzenia alebo iné zmeny voči objednávke, tak platí predpoklad, že objednávateľ, ak v primeranej lehote neodporuje, s týmto súhlasí.

3. Objednávka by mala byť vystavená v papierovej forme (list, fax), riadne podpísaná oprávnenou osobou objednávateľa príp. opečiatkovaná. V prípade, že objednávateľ vystavuje objednávku v elektronickej forme (e-mail, internetový obchod), alebo ústnej forme (telefonicky) nepotvrdenej dodatočne aj písomne objednávateľom, nenesie predávajúci zodpovednosťza prípadné kvalitatívne a kvantitatívne nezhody v dodávke a nebude znášať náklady (balné, poštovné, dopravné, atď.) spojené s výmenou tovaru, alebo doplnenia jeho množstva.

4. Ak sa zmluvné strany dohodli na zmenách po uzatvorení zmluvy, môže predávajúci vyúčtovať objednávateľovi takto vzniknuté dodatočné náklady, aj keď tieto neboli výslovne dohodnuté pri dohode o zmenách.

5. Objednaný tovar špecifikujte zásadne objednávacími číslami (uvádzajte celé osem miestne číslo artiklu).

6. Objednávku je možné zrušiť bezplatne do 1 hod. po objedaní, poslaním storna objednávky. Predávajúci potvrdí storno do 24 hod. V prípade, že objednávateľ neobdrží potvrdenie storna od predávajúceho, má sa za to, že predávajúci storno neobdržal a objednávka naďalej platí.

§ 3 Ceny / Platobné podmienky

1. V prípade chýbajúcej dohody, platia ceny predávajúceho " zo závodu” (EXW Incoterms 2000). Ak bola dohodnutá dodávka "do domu" (DDU Incoterms 2000), náklady za dopravu a balenie sa účtujú zvlášť alebo predávajúci si môže zahrnúť náklady do ceny tovaru.

2. Zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty nie je obsiahnutá v cenách predávajúceho. Pokiaľ je zákonom určená, bude účtovaná v zákonom stanovenej výške v deň vystavenia faktúry a na nej oddelene vyznačená.

3. Ceny tovaru sa riadia cenníkom tovaru platným v deň objednania. Cenník je prístupný na vyžiadanie. V cenníku sa uvádza jednotková cena (za ks, m príp. kg) v závislosti na objednanom množstve (t.j. cena za kus pri odbere 1 až 4 ks, 5 až 9 ks, 10 až 24 ks, atď.). Iná zrážka z ceny – zľava - vyžaduje osobitnú písomnú dohodu.

4. Ak z potvrdenia objednávky nevyplýva iné, tak kúpna cena je splatná do 30 dní odo dňa dodávky tovaru. Platia zákonné podmienky týkajúce sa následkov v prípade oneskorenej platby.

5. Pokiaľ bude porušená splatnosť o viac ako 14 dní, vyhradzujeme si zmenu platobných podmienok, prípadne budeme požadovať zálohové platby.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny platobných podmienok, napr. v prípade objednávky nad 2.000 Euro požadujeme zálohovú platbu.

7. Právo na vzájomný zápočet má objednávateľ vtedy, ak sú jeho protinároky právoplatne určené, nesporné alebo predávajúcimi uznané. Okrem toho je oprávnený k uplatneniu práva na zadržanie, ak jeho protinárok spočíva na rovnakom zmluvnom základe.

§ 4 Dodací termín / doprava

1. Začiatok dohodnutého termínu dodávky predpokladá vyjasnenie všetkých technických otázok medzi zmluvnými partnermi.

2. Dodržanie povinnosti dodávky ďalej predpokladá v časné a presné plnenie povinnosti zo strany objednávateľa. Námietka voči nedodržaniu zmluvy zostáva vyhradená.

3. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s prijatím tovaru alebo zaviní porušenie iných povinností spoluúčasti, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu jemu vzniknutej škody vrátane prípadných vyšších nákladov. Ďalšie nároky zostávajú vyhradené.

4. Ak sú dané podmienky podľa ods. 3.), prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia tovaru na objednávateľa v čase, v ktorom sa dostal do omeškania.

5. Predávajúci ručí podľa zákonných ustanovení, ak predmetná zmluva o dodávke, je fixným obchodom v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Predávajúci ručí podľa zákonných ustanovení, ak ako následok omeškania dodávky z jeho viny vznikne ujma, objednávateľ je oprávnený uplatniť si stratu.

6. Predávajúci ďalej ručí podľa zákonných ustanovení, ak omeškanie dodávky bolo spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením zmluvy predávajúceho vrátane previnenia jeho zástupcov alebo osôb ním poverených. Ak sa meškanie dodávky nezakladá na ním zavinenom úmyselnom porušení zmluvy, je ručenie za náhradu škody zo strany predávajúceho ohraničené na predvídateľné, typickým spôsobom vzniknuté škody.

7. Predávajúci ručí podľa zákonných ustanovení aj vtedy, ak ním spôsobené omeškanie dodávky spočíva v zavinenom porušení podstatnej zmluvnej povinnosti. V tomto prípade je ručenie za náhradu škody ohraničené na predvídateľné, typickým spôsobom vzniknuté škody.

8. V ostatných prípadoch ručí predávajúci v prípade omeškania dodávky v rámci paušálneho penále z omeškania do výšky max. 5% z hodnoty dodávky.

9. Ďalšie zákonné nároky a práva objednávateľa zostávajú vyhradené.

10. Tovar nie je možné vyzdvihnúť si osobne v sídle predávajúceho. Tovar zasielame z centrálneho skladu z Nemecka buď priamo ku objednávateľovi, alebo na sídlo predávajúceho a odtiaľku objednávateľovi.

11. Doprava je realizovaná prostredníc tvom kuriéra DPD alebo službou UPS Standard (balík z Nemecka max. do 40 kg, dodané na Slovensko do 5 pracovných dní bez garancie dodacieho termínu). Pre balíky nad 40 kg a dlhé balenia sa doprava uskutočňuje prostredníctvom zbernej služby a cena dopravy sa rieši individuálne. Malé zásielky do 2 kg a katalógy zasielame Slovenskou poštou. Náklady na dopravné a balné sú účtované vždy v zmysle aktuálneho cenníka dopravy.

12. Špeciálne úpravy alebo nadštandardné množstvo sa rieši individuálne. V prípade, že sa množstvo požadované v objednávke nenachádza v centrálnom sklade, dodávateľ informuje objednávateľ a, ktorý má právo bezodkladne rozhodnúť o postupe na čiastoč né vybavenie objednávky, príp. zmenu termínu dodania celého množstva naraz.

§ 5 Prechod rizík

1. Ak z potvrdenia objednávky nevyplýva iné, je dohodnutá dodávka " zo závodu” EXW. Riziko náhodného zničenia a náhodného zhoršenia prechádza na objednávateľa aj v prípade dohody o dodávke "do domu" DDU, odovzdaním osobe určenej na vykonanie odoslania.

2. Odberateľ je pri osobnom odbere povinný skontrolovať si množstvo a stav tovaru priamo pri preberaní tovaru. Pri dodávke tovaru prepravnými službami je odberateľ povinný skontrolovať stav zásielky a prípadné poškodenie, alebo stratu tovaru v zásielke okamžite reklamovať priamo u prepravnej služby. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru, ktoré vzniklo pri preprave. Ďalšie nároky, napr. nároky na náhradu nepriamych a následných škôd zo zodpovednosti za vady tovaru, sú vylúčené.

§ 6 Povinnosti objednávateľa po obdržaní dodávky

1. Objednávateľ je povinný podpísať a opečiatkovať firemnou pečiatkou nasledovné dokumenty, ktoré obdrží od vodiča - kuriéra: kópia potvrdenia o obdržaní tovaru prípadne nákladný list CMR.

2. Objednávateľ ručí za škody vzniknuté v súvislosti s nesplnením si vyššie uvedenej povinnosti.

§ 7 Zodpovednosť za vady

1. Nároky objednávateľa vyplývajúce z vád predpokladajú, že tento si splnil svoju kontrolnú a reklamačnú povinnosť. Reklamácia vady vyžaduje vždy písomnú formu.

2. Ak má tovar vadu, má predávajúci právo zvoliť si formu dodatočného plnenia buď odstránením vady alebo dodávkou nového tovaru bez vady. V prípade odstránenia vady, je predávajúci povinný niesť všetky náklady spojené s odstránením vady, predovšetkým dopravné, cestovné, pracovné i materiálne náklady, pokiaľ sa tieto nezvýšia tým, že tovar bol presunutý na iné miesto ako bolo miesto plnenia.

3. Ak je dodatočné plnenie neúspešné, je objednávateľ oprávnený požadovať odstúpenie od zmluvy alebo zrážku z ceny.

4. Predávajúci ručí podľa zákonných ustanovení, ak si objednávateľ uplatní náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou vrátane úmyslu alebo hrubej nedbalosti pri konaní zástupcov alebo osôb poverených predávajúcim. Ak predávajúcemu nemožno preukázať úmyselné porušenia zmluvy, je ručenie za náhradu škody ohraničené na predvídateľné, typickým spôsobom vzniknuté škody.

5. Predávajúci ručí podľa zákonných ustanovení, ak zaviní porušenie podstatnej zmluvnej povinnosti. V tomto prípade je ručenie za náhradu škody ohraničené na predvídateľné, typickým spôsobom vzniknuté škody.

6. Ak má objednávateľ nárok na náhradu škody namiesto plnenia, je ručenie predávajúceho aj v rámci ods. (3) ohraničené na predvídateľné, typickým spôsobom vzniknuté škody.

7. Ručenie z dôvodu zavinenej škody na živote, tele alebo zdraví zostáva nedotknuté; toto platí aj pre nútené ručenie podľa zákona o ručení výrobku.

8. Pokiaľ v hore uvedenom nie je dohodnuté nič odlišné, ručenie je vylúčené. Zo záruky sú vylúčené také chyby, ktoré nevzniknú vinou predávajúceho, ale vinou kupujúceho, a to nedostatočným technickým zabezpečením, nedodržaním inštalač ných požiadaviek pri inštalácii, preťažením dielov nad výkon udaný predávajúcim, nezodpovedným alebo nesprávnym zaobchádzaním a použitím nevhodných prevádzkovým materiálov, toto platí taktiež pri chybách, majúcich pôvod v materiáli, dodanom kupujúcim. Predávajúci neručí ani pri poškodeniach, ktoré vznikli konaním tretích osôb, atmosférickými výbojmi, pre ťažením a chemickým pôsobením. Záruka sa nevzťahuje na náhradu dielov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a vplyvom korózie.

9. Doba premlčania pre nároky objednávateľ a vyplývajúce z vád je 12 mesiacov, počítajúc od prechodu rizika.

§ 8 Celkové ručenie

1. Iné ručenie za náhradu škody ako je uvedené v § 7 - bez ohľadu na právnu povahu uplatneného nároku - je vylúčené. Platí to najmä v prípade nárokov na náhradu škody, spôsobenej objednávateľom zavinením pri uzatvorení zmluvy - zlá voľba materiálu, chybné označenie čísla artiklu, počtu ks a pod.

2. Obmedzenie podľa ods. (1) platí aj vtedy, ak objednávateľ namiesto nároku na náhradu škody požaduje namiesto výkonu náhradu zbytočne vynaložených nákladov.

3. Ak je náhrada škody voči predávajúcemu vylúčená alebo ohraničená, platí toto aj na osobné ručenie za náhradu škody zo strany zamestnancov, pracovníkov, spolupracovníkov, zástupcov a pomocného personálu predávajúceho.

4. Predávajúci ručí za škody vtedy, ak preukázateľne poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, pričom maximálna výška odškodnenia nesmie presiahnuť hodnotu 3.000 Euro.

§ 9 Výhrada vlastníctva / priemyselné a autorské práva

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na vlastníctvo kúpnej veci až do obdržania všetkých platieb vyplývajúcich z dodacej zmluvy. Ak je správanie objednávateľa v rozpore so zmluvou, predovšetkým pri omeškaní s platbou, je predávajúci oprávnený vziaťkúpnu vec späť. Vzatím kúpnej veci predávajúcim dochádza k odstúpeniu od zmluvy. Po prevzatí kúpnej veci je predávajúci oprávnený ju predať, výnos z predaja sa po odpočítaní primeraných nákladov, spojenýchs predajom započíta na záväzky objednávateľa.

2. Objednávateľ je povinný starostlivo zaobchádzať s kúpnou vecou, predovšetkým je povinný ju na vlastné náklady dostatočne poistiť proti požiaru, vode a krádeži na hodnotu nového tovaru a tiež zabezpečiť vhodné skladovanie s ohľadom na poškodenie a koróziu. Ak je potrebné uskutočniť servisné alebo údržbárske práce, musí objednávateľ tieto vykonať v čas a na vlastné náklady.

3. V prípade exekúcie na vec alebo iných zásahov tretej osoby musí objednávateľ bezodkladne písomne informovať predávajúceho, aby mohol predávajúci konať. Ak tretia osoba nie je schopná uhradiť predávajúcemu súdne a mimosúdne trovy žaloby, ručí objednávateľ za stratu vzniknutú predávajúcemu.

4. Objednávateľ je oprávnený predať kúpnu vec riadnym obchodným postupom ďalej, postúpi ale už teraz predávajúcemu všetky pohľadávky predajcu vo výške konečnej fakturovanej sumy (vrátane DPH), ktoré vznikli objednávateľovi z ďalšieho predaja voči jeho odberateľom alebo tretím osobám, a síce nezávisle na tom, či kúpna vec bola ďalej predaná bez predchádzajúceho spracovania alebo po spracovaní. Ako správca majetku je objednávateľ oprávnený na inkaso tejto pohľadávky aj po odstúpení. Oprávnenie samotného predávajúceho na inkaso pohľadávky zostáva týmto nedotknuté. Predávajúci sa však zaväzuje, neuplatniť si pravo na inkaso pohľadávky, pokiaľ objednávateľ plní svoju platobnú povinnosť z dosiahnutých výnosov, nie je v omeškaní s platbou a najmä nie je podaná žiadosť na začatie konkurzného konania (pozn. v Nemecku je to otvorenie konania o platobnej neschopnosti) alebo nedošlo k zastaveniu platieb. Keď takýto prípad však nastal, môže predávajúci žiadať, aby objednávateľ oznámil predávajúcemu odstúpené pohľadávky a ich dlžníkov, aby mu dal k dispozícii všetky potrebné údaje, odovzdal všetky k tomu potrebné podklady a dlžníkom (tretím osobám) odstúpenie oznámil.

5. Opracovanie alebo pretvorenie kúpnej veci objednávateľom: ak sa kúpna vec opracuje s inými predmetmi, ktoré nepatria predávajúcemu, tak predávajúci sa stáva spoluvlastníkom novej veci v pomere hodnoty kúpnej veci (konečná fakturovaná suma vrátane DPH) k ostatným spracovaným predmetom v čase opracovania. Pre vec vzniknutú opracovaním platí ináč to isté, ako pre kúpnu vec dodanú s výhradou.

6. Ak sa kúpna vec neoddeliteľne spojí s inými predmetmi, nepatriacimi predávajúcemu, získa predávajúci spoluvlastnícke právo na novú vec v pomere hodnoty kúpnej veci (konečná fakturovaná suma vrátane DPH) k ostatným predmetom v čase spojenia. Ak k spojeniu došlo takým spôsobom, že sa na vec objednávateľ a pozerá ako na hlavnú vec napr. stroj, tak platí, že bolo dohodnuté, že objednávateľ postúpi predávajúcemu spoluvlastníctvo v príslušnom pomere. Objednávateľ uchová takto vzniknuté samostatné vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo pre predávajúceho.

7. Objednávateľ odstúpi predávajúcemu aj pohľadávky, ktoré mu vzniknú voči tretej osobe prepojením kúpnej veci s pozemkom príp. prepojením kúpnej veci iným spôsobom.

8. Predávajúci sa zaväzuje uvoľniť jemu prislúchajúce zábezpeky na žiadosť zákazníka, ak realizovateľná hodnota jeho zábezpek prekročí o viac ako 10% pohľadávky, ktoré majú byť zabezpečené. Právo na výber zábezpek na uvoľnenie prináleží predávajúcemu.

9. Ak predávajúci vyhotoví na základe konštrukčných údajov, nákresov, modelov a iných špecifík kupujúceho tovar, kupujúci je povinný zamedziť v prípade porušenia akýchkoľvek ochranných práv, uplatneniu žalôb alebo škôd voči predávajúcemu. Za tieto zodpovedá v plnom rozsahu kupujúci.

10. Podklady pre zhotovenie ako napr. plány, skice a iné technické podklady zostávajú práve tak ako aj vzorky, katalógy, prospekty, vyobrazenia a pod. duševným vlastníctvom predávajúceho a podliehajú príslušným zákonným ustanoveniam, čo sa týka rozmnožovania, napodobovania, súťaže atď.

§ 10 Voľba práva / Miesto plnenia / Miesto súdu

1. Táto zmluva a všetky právne vzťahy zmluvných strán podliehajú právu Slovenskej republiky. Ustanovenia kúpno-predajného práva o zmluvách o medzinárodnej tovarovej výmene ("CISG") ako aj iné medzinárodné predpisy, upravujúce kúpno-predajné zmluvy a zmluvy o diele sa neuplatnia.

2. Ak nie je dohodnuté zvlášť, miestom plnenia je obchodné sídlo predávajúceho.

3. Všetky právne spory vyplývajúce z tejto zmluvy podliehajú miestnemu príslušnému súdu Slovenskej republiky v mieste sídla predávajúceho. Okrem toho je predávajúci oprávnený žalovať objednávateľa aj na súde, príslušnom podľa miesta obchodného sídla objednávateľa.

4. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli alebo sa stali neúčinnými, účinnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Zmluvné strany dohodnú namiesto neúč inných alebo neplatných pravidiel náhradné, hospodársky čo možno najbližšie, právne účinné pravidlá.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 01.09.2009 do vydania ďalších obchodných podmienok a sú verejne prístupné na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, upravovať, alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to aj bez súhlasu odberateľa.

Vo Viničnom dňa 1.9.2009

Ing. Miloš Brindza
konateľ


Podmienky pre internetový obchod a webovú lokalitu

1. Rozsah

1.1 Používanie webovej lokality patriacej spoločnosti Mädler GmbH a rovnako aj webovej lokality patriacej regionálnemu distribútorovi Components s.r.o., (ďalej len "spoločnosť"), www.components.sk, ďalej len "webová lokalita", sa riadi týmito Podmienkami používania. Tieto Podmienky používania môžu byť dopĺňané, upravované alebo nahrádzané inými podmienkami, napr. podmienkami nákupu výrobkov a služieb. Prihlásením sa, alebo ak prihlásenie nie je vyžadované, otvorením a používaním webovej lokality akceptujete tieto Podmienky používania v ich aktuálnom znení.

1.2 V prípade webových ponúk určených podnikateľom alebo štátnym inštitúciám budú tieto subjekty zastupované používateľom, pričom sa predpokladá, že tento používateľ má príslušné oprávnenia, splnomocnenia a znalosti a koná v súlade s nimi.

1.3 Ak používateľ používa túto webovú lokalitu ako obchodný zákazník, tak sa predpokladá, že koná v rozsah učinnosti svojho podnikania ako podnikateľa alebo v rozsahu oprávnenia zamestnanca, alebo koná ako zákazník reprezentujúci štátne alebo samosprávne orgány.

2. Služby

2.1 Webová lokalita obsahuje konkrétne informácie a softvér, a v niektorých prípadoch aj príslušnú dokumentáciu, ktorú si je možné prehliadaťa prevziať.

2.2 Spoločnosť môže kedykoľvek ukončiť prevádzku celej alebo časti webovej lokality. Kvôli povahe siete internet a počítačových systémov, nemôže spoločnosť niesť zodpovednosť za to, že webová lokalita nebude dostupná.

3. Registrácia, heslo

3.1 Niektoré stránky webovej lokality môžu byť chránené heslom. V záujme bezpečnosti a zabezpečenia obchodných transakcií budú mať k týmto stránkam prístup iba registrovaní používatelia. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu používateľa. Spoločnosť si obzvlášť vyhradzuje právo zaviesť povinnosť registrácie pre niektoré lokality, ktoré boli predtým voľne prístupné. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek bez udania dôvodov zablokovať používateľovi prístup do časti chránenej heslom zablokovaním používateľského konta (definovaného nižšie), a to najmä ak používateľ: pri registrácii vyplní nepravdivé údaje; poruší tieto Podmienky používania alebo Všeobecné obchodnépodmienky, alebo zanedbá svoje povinnosti s ohľadom na používateľské konto; pri prístupe na alebo používaní webovej lokality používateľporuší platné zákony; dlhší čas nepoužíva webovú lokalitu.

3.2 Pri registrácii je používateľ povinný uviesť presné a pravdivé informácie a v prípade, že neskôr dôjde k zmene týchto informácií, aktualizovať ich (v maximálnej možnej miere: online) čo najskôr. Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá spoločnosti, bola vždy aktuálna, a aby ho na tejto adrese bolo možné kontaktovať.

3.3 Po zaregistrovaní dostane používateľ prístupový kód, pozostávajúci z identifikačného mena používateľa a hesla (ďalej len "používateľské konto"). Pri prvom prihlásení si používateľ môže zmeniť heslo poskytnuté spoločnosťou na iné heslo, ktoré pozná len on sám. Používateľské konto umožňuje používateľovi prezerať si alebo meniť už zadané údaje o používateľovi.

3.4 Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho používateľské konto neboloprístupné tretím stranám a zodpovedá za všetky transakcie a ostatné činnosti vykonané pomocou jeho používateľského konta. Po skončení práce s online systémom je používateľpovinný sa odhlásiť z webových lokalít chránených heslom. V prípade, že sa používateľ dozvie, že dochádza k zneužívaniu jeho používateľského konta tretími stranami, musí o tom okamžite písomne (prípadne e-mailom) informovať spoločnosť.

3.5 Po prijatí oznámenia špecifikovaného v odseku 3.4 spoločnosť zablokujeprístup do častí chránených heslom pre dané používateľské konto. Prístup bude takémuto používateľovi obnovený len na základe jeho žiadosti zaslanej spoločnosti, alebo po novej registrácii.

3.6 Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie registrácie, za podmienky, že vymazanie jeho konta nenaruší riadne plnenie zmluvných záväzkov. V takomto prípade spoločnosť odstráni všetky údaje o používateľovi ako aj iné uložené osobné údaje o používateľovi, a to bezodkladne.

4. Právo na používanie informácií, softvéru a dokumentácie

4.1 Používanie informácií, softvéru a dokumentácie prístupnej na alebo prostredníctvom webovej lokality sa riadi týmito Podmienkami používania, alebo v prípade aktualizovania informácií, softvéru alebo dokumentácie, platným licenčným podmienkam, ktoré boli vopred dohodnuté so spoločnosťou. Samostatne dohodnuté licenčné podmienky, napr. pre preberanie softvéru, budúnadradené týmto Podmienkam používania.

4.2 Spoločnosť udeľuje používateľovi nevýhradnú a neprenosnú licenciu, ktorú nie je možné poskytovať ďalej, na využívanie informácií, softvéru a dokumentácie prístupnej používateľovi prostredníctvom webovej lokality v dohodnutom rozsahu, alebo ak takýto rozsah nebol dohodnutý, v rozsahu, vakom spoločnosť pre daný účel uzná za vhodné.

4.3 Softvér bude k dispozícii bezplatne v objektovom kóde. Používatelia nebudú mať nárok na sprístupnenie zdrojového kódu. To sa netýka zdrojového kódu voľne šíriteľného softvéru (open source), ktorého licenčné podmienky budú nadradené týmto Podmienkam používania v prípade prenosu takéhoto softvéru, a ktoré vyžadujú sprístupnenie tohto zdrojového kódu. V tomto prípade spoločnosť zdrojový kód sprístupní odplatou za úhradu nákladov.

4.4 Informácie, softvér a dokumentáciu používateľ nesmie za žiadnych okolností dať k dispozícii tretím stranám, a rovnako ich nesmie tretím stranám požičiavať alebo inak sprístupniť. Pokiaľ to výslovne nedovoľuje platný zákon, používateľ nesmie softvér alebo dokumentáciu žiadnym spôsobom upravovať a zároveň nesmie spätne analyzovať ani prekladať alebo oddeľovať časti softvéru. Používateľ si smie vyhotoviť jednu záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné pre zaistenie jeho ďalšieho používania v súlade s týmito Podmienkami používania.

4.5 Informácie, softvér a dokumentácia sú chránené autorským právom ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve a ostatnými zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Používateľ je povinný tieto zákony dodržiavať, a predovšetkým neupravovať, neskrývať alebo neodstraňovať žiadne alfanumerické kódy, značky a upozornenia o autorských právach z informácií, softvéru alebo dokumentácie, alebo z ich kópií.

5. Duševné vlastníctvo

5.1 Bez ohľadu na konkrétne ustanovenia § 4 týchto Podmienok používania, žiadne informácie, obchodné značky a ďalší obsah webovej lokality nie je možné meniť, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, nahrádzaťaleboinak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

5.2 S výnimkou práva na používanie a iných práv výslovne udelených v týchto Podmienkach používania, nie sú používateľovi udeľované žiadne iné práva, a povinnosť udeliť takéto práva nie je ani žiadnym spôsobom v týchto Podmienkach používania zakotvená. Všetky patentové práva a licencie súvýslovne vylúčené.

5.3 Spoločnosť môže bezodplatne využívať všetky nápady alebo návrhy uložené používateľmi na webovej lokalite na ďalší vývoj, zlepšovanie a predaj svojich výrobkov.

6. Povinnosti používateľa

6.1 Pri prístupe na a používaní webovej lokality, používateľ nesmie: poškodzovať iné osoby, najmä neplnoleté, alebo poškodzovať ich osobné práva; spôsobom používania porušovať zásady etiky; porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva; odovzdávať dáta obsahujúce vírusy, trójske kone alebo iné programy, ktoré by mohli poškodzovať údaje; prenášať, ukladať alebo odovzdávať hypertextové odkazy alebo obsah, ku ktorým nevlastní práva, najmä v prípadoch, keď takéto odkazy alebo ich obsah porušujú povinnosť utajenia informácií alebo sú v rozpore so zákonom; alebo rozosielať reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. "spam") alebo falošné upozornenia o vírusoch, závadách alebo podobné materiály, alebo žiadať o účasť v lotériách, reťazových listoch, pyramídových hrách a pod.

6.2 Spoločnosť môže kedykoľ vek odoprieť prístup k webovej lokalite, a to najmä v prípade, ak používateľ poruší niektorú z povinností uvedených v týchto Podmienkach používania.

7. Hypertextové odkazy

7.1 Webová lokalita môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a nevyjadruje sa o nich a ich obsahu, ani ich nepropaguje ako svoje vlastné, pretože nemá možnosť ovplyvňovať informácie nachádzajúce sa na nich a nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú na nich prezentované. Používateľ používa takéto stránky na vlastné riziko.

8. Zodpovednosť za problémy s vlastníckymi právami alebo kvalitou

8.1 Ak sú akékoľvek informácie, softvér alebo dokumentácia sprístupnené bezplatne, akákoľvek zodpovednosťza problémy s vlastníckymi právami alebo kvalitou týchto informácií, softvéru alebo dokumentácie, hlavne vo vzťahu k ich správnosti, absencii závad, nárokov alebo práv tretích strán alebo vo vzťahu k úplnosti a/alebo vhodnosti na určitý účel, sú vylúčené, okrem prípadov zámerného alebo podvodného konania.

8.2 Informácie na webovej lokalite môžu obsahovať špecifikácie alebo všeobecné popisy týkajúce sa technických možností jednotlivých výrobkov, ktoré nemusia byť v niektorých krajinách alebo prípadoch dostupné (napr. následkom zmeny výrobku). Požadované vlastnosti výrobkov budú preto vždy dodatočne špecifikované pri predaji výrobku.

9. Iná zodpovednosť, vírusy

9.1 Zodpovednosť spoločnosti za závady týkajúce sa kvality alebo vlastníckych práv bude určovaná v súlade s ustanoveniami § 8 týchto Podmienok používania. Akákoľvek iná zodpovednosť spoloč nosti je vylúčená, pokiaľnie je vyžadovaná na základe zákona, napr. zákona o zodpovednosti za vadný výrobok, alebo v prípadoch úmyselného konania, hrubej nedbalosti, zranení alebo usmrtení osôb, nedodržaní garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajenia závady alebo porušenia základných zmluvných povinností. Výška náhrady škody v prípade porušenia základných zmluvných podmienok je obmedzená čiastkou primeranou pre danú zmluvu, alebo predvídateľnou čiastkou, s výnimkou prípadov zámerného poškodenia alebo hrubej nedbalosti.

9.2 Aj keď sa spoločnosť snaží zamedziť výskytu vírusov na webovej lokalite, nemôže zaručiť, že sa tam skutočne žiadne vírusy nevyskytnú. Používateľ je povinný, v záujme vlastnej ochrany, prijať príslušné bezpečnostné opatrenia a pred prevzatím akejkoľvek informácie, softvéru alebo dokumentácie musí použiť antivírový program.

9.3 §9.1 a §9.2 nijakým s pôsobom nedefinujú alebo nenaznačujú zmeny v dôkaznom bremene v neprospech používateľa.

10. Vývozné obmedzenia

10.1 Vývoz niektorých informácií, softvéru a dokumentácie môže, napr. na základe ich povahy alebo zamýšľaného použitia alebo destinácie, vyžadovať zvláštne povolenie. Používateľ musí striktne dodržiavať všetky vývozné obmedzenia týkajúce sa informácií, softvéru a dokumentácie, najmä predpisy platné v rámci EÚ, jednotlivých členských krajinách EÚ a USA. Spoločnosť bude označovať informácie, softvér a dokumentáciu v súlade s kontrolnými vývoznými zoznamami EÚ a obchodným kontrolným zoznamom Spojených štátov, a v súlade s platnými zákonmi.

10.2 Používateľ bude povinný najmä kontrolovať, či: informácie, softvér a dokumentácia nebudú používané na účely vzťahujúce sa k výzbroji, nukleárnej technológií alebo zbraniam; niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname U.S. Denied Persons List (DPL) nedostávajú tovar, softvér alebo technológiu pochádzajúce zo Spojených štátov; niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname U.S. Warning List, U.S. Entity List alebo U.S. Specially Designated National List nedostávajú výrobky pochádzajúce zo Spojených štátov bez príslušnej licencie; a výrobky nedostávajú niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List alebo Terrorists List of the EU; dodávky nesmerujú vojenským adresátom; sú dodržiavané upozornenia a pokyny príslušných úradov. Prístup k softvéru, dokumentácii a informáciám na webovej lokalite bude umožnený len ak je v súlade s vyššie uvedenými podmienkami a zárukami. Ak používateľ nevyhovuje uvedeným kritériám, spoločnosť nebude povinná poskytovať mu príslušné plnenie.

10.3 Na požiadanie musí spoločnosť informovať používateľa o príslušných bodoch zmluvy a ďalších informáciách.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Prihlásením sa, alebo ak prihlásenie nie je vyžadované, otvorením a používaním webovej lokality používateľ udeľuje súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov spoločnosti. Zber, používanie a spracovanie osobných údajov na webovej lokalite prebieha v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a Zásadami ochrany osobných údajov platnými pre webovú lokalitu.

12. Dodatočné dohody, príslušnosť súdu a aplikované právo

12.1 Všetky dodatočné dohody musia byť vyhotovené v písomnej podobe.

12.2 Miestne príslušný súd bude určený v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

12.3 Jednotlivé stránky webovej lokality sú prevádzkované a spravované spoločnosťou. Spoločnosť neručí za to, že informácie, softvér a/alebo dokumentácia na webovej lokalite sú vhodné alebo dostupné na zobrazenie alebo prevzatie v každej krajine. Prístup k informáciám, softvéru a/alebo dokumentácii nachádzajúcich sa na webovej lokalite z krajín, v ktorých je takýto obsah nezákonný, je zakázaný. V tomto prípade, ak používateľ chce vstúpiť do obchodného vzťahu so spoločnosťou, mal by kontaktovať jej zástupcu pre danú krajinu a konkrétnu oblasť.

12.4 Tieto Podmienky používania, a všetky spory týkajúce sa, alebo vznikajúce v spojitosti s týmito Podmienkami používania, sa budú riadiť a budú riešené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Zároveň je vylúčené použitie Dohovoru Spojených národov o zmluvách týkajúcich sa medzinárodného predaja tovaru (CISG) z 11. apríla 1980.

Vo Viničnom dňa 1.9.2009

Ing. Miloš Brindza
konateľ